Entranet

Tillsammans med GAC från Göteborg, ILK från Köpenhamn och Fiasko Records från Helsingfors har Kopasetic bildat nätverksorganisationen Entranet.

Entranet är ett nätverk för internationellt samarbete och utbyte för frilansmusiker inom jazz och improviserad musik. Med början under hösten 2013 och vidare under 2014 har detta manifesterats i ett omfattande konsertutbyte samt utveckling av nätverksarbetet med utbyte av kunskap och erfarenheter.Entranet Festival
Som en inledande manifestation av nätverkssamarbetet arrangerades fyra festivaler i Malmö, Göteborg, Helsingfors och Köpenhamn. En grupp var från respektive organisation medverkade.

* Victoriateatern i Malmö 30/9-1/10.

* Nefertiti i Göteborg  5/12.

* Koko Jazz Club i Helsingfors 23-24 januari.

* 5e i Köpenhamn 14-15 februari.

Under 2014 har ytterligare Entranet-konserter arrangerats i Göteborgsregionen, Köpenhamn, Lund och Malmö.

 

 Entranets idéer och syfte:

Visioner, nyskapande och omvärldsbevakning
Vi ser att det finns goda möjligheter att utveckla ett skandinaviskt musiksamarbete mellan professionella musiker och musikerorganisationer inom nyskapande och kvalitativ jazz- och improvisationsmusik samt dess angränsande konstformer.
 Detta är ett konstnärsinitiativ med visionen att formulera ett alternativ för hur musikkonsten skulle kunna samordnas, utvecklas och spridas i vår del av Norden. Musikområdet har de senaste åren alltmer präglats av en ökad medial likriktning lokalt och nationellt, där ett fåtal kulturaktörer och företrädare för samhällsinstitutioner inte sällan med viss brist på såväl referenser som konstnärlig kompetens, mer eller mindre fritt kunnat sätta dagordningen för vad som prioriteras nationellt/internationellt. Detta har bidragit till en snedvridning i fokus och innehåll och har skapat ett svårhanterligt vakuum för en betydande del av de professionella utövarna.     
 Vi upplever att detta är något som de flesta utövare själva vittnar brett om, privilegierade eller ej. Begränsningen av vad som, på få händer, utses att manifesteras drabbar såväl utövarna som konstartens egen utveckling. Detta är något som vi vill försöka motverka genom detta nätverksinitiativ.

Samarbeten och konstnärlig förnyelse
Idén är att fördjupa ett samarbete mellan de musikerdrivna föreningarna Kopasetic i Malmö/Lund, Göteborg Artist Center i Göteborg, Fiasko Records i Helsingfors och ILK i Köpenhamn.

Den konstnärliga interaktionen och utbytet med våra nordiska grannar är något som vi vill framhålla som väldigt angeläget. Vi vill verka för ett ökat och regelbundet utbyte och på så vis skapa ett alternativ till rådande nationella strukturer på kulturområdet. Det konstnärliga perspektivet är internationellt och bör i dagens verklighet lättare få möjlighet att verka över gränserna. Vi anser att det naturligaste, mest potentiella och kreativa för utvecklingen och stimuleringen av konstnärlig musik i regionen vore att främja ett tätare samarbete över statsgränserna i Skandinavien. Detta utan en administrativ och konstnärlig styrning från samhälleliga kulturinstitutioner. Relevansen ligger främst på det konstnärliga planet, men även på det förmedlande. Projektets syfte är att sprida jazz, improvisation, ny musik och ljudkonst från de deltagande länderna i Norden.

Vi vill utnyttja det faktum att vi är fyra organisationer med god lokalkännedom inom genrerna, som kan stötta varandra i att spela utanför våra hemorter. Grunden i detta samarbete bygger på hög kvalitet, stor konstnärlig integritet, ett främjande av kunskapsöverföring och ökad förståelse mellan nordiska frilansmusiker.

Föreningarnas samlade nätverk av musiker involverar ett stort antal utövare som utgör ambassadörer för en stor del av det fria kulturlivet i Skandinavien.

Målet är att på längre sikt skapa ett permanent nätverk utifrån ett konstnärligt perspektiv mellan i första hand strategiska aktörer i Sverige, Danmark och Finland, på sikt även Norge.Nätverket skall då kunna alstra såväl konserter som ljudupptagning och distribution av musik.  På kort sikt vill vi genomföra en första omgång av konsertutbyten med artister från Göteborg, Köpenhamn, Helsingfors, Stockholm och Malmö/Lund.

Medverkande organisationer
Samtliga medverkande organisationer är självständiga och konstnärsdrivna, d.v.s. de har bara medlemmarnas intressen att ta hänsyn till.

GAC (Göteborg Artist Center), Göteborg
GAC bildades 1995 av 20 professionella musiker från Göteborg, internationellt verksamma inom jazz- och improvisationsmusik, primärt som ett gemensamt forum för konserter, skivutgåvor, distribution, undervisning, projekthantering etc.

GAC agerar numer både som informatör, producent, arrangör, konsult och kontaktyta mellan scenkonstnärer, publik, arrangörer, administratörer och organisationer - nationellt och internationellt. GAC agerar som huvudman eller samarbetspart för projekt vilka syftar till utveckling av scenkonsten, att nå nya publik samt att initiera samarbetsformer för olika konstnärliga och vetenskapliga områden. GAC utvecklar och genomför utbildningar och fortbildningar som befrämjar entreprenörskap, jämställdhet, personlig utveckling och skaparkraft. GAC har sedan 2009 ett kulturstrategiskt regionalt uppdrag inom områdena sysselsättning/arbetsmarknad, kompetensutveckling och nätverk/samverkan i Västra Götalandsregionen. GAC har även ett skivbolag som hittills gett ut 15 CD. www.gac.se


ILK (Independent Label of Kopenhagen), Köpenhamn
Musiker & komponist-föreningen ILK är en sammanslutning av 20 av de mest tongivande rytmiska komponister och improvisatörer i Danmark. Genremässigt befinner ILK sig inom jazz/rock/electronika/improvisations-musik samt i gränslandet mellan klassisk och rytmisk musik. ILK fungerar som en konstnärlig fristad, där det ges plats för experiment och där det istället för resultat med marknadspotential är fokus riktat mot den utövande och skapande processen. Denna sammanslutning av musiker, som på senare år haft ett stort inflytande på den danska musikscenen, har bildats för att göra den framväxande nya musiken mer synlig och tillgänglig, även utanför Danmark. Musikalisk nödvändighet, kollektivt ansvar och inspiration från alla tidigare och nuvarande genrer är nyckelfrågor som delas av alla i ILK. Genom att live presentera sin musik och dokumentera olika kompositoriska verk vill ILK vara aktivt medverkande till att främja och påverka utvecklingen av det danska musiklivet. ILK är ett energicentrum i danskt musikliv och arrangerar kontinuerligt konserter och producerar skivutgåvor med stor uppmärksamhet och erkännande från recensenter nationellt/internationellt. ILK har existerat i 10 år och musikerna bakom kollektivet har under senaste åren arbetat med de främsta internationella musikerna inom komposition och improvisation. www.ilkmusic.com/

Fiasko Records, Helsingfors
Fiasko bildades 2000 av musikerna Kari Ikonen, Esa Onttonen, Mikko Innanen och Mika Kallio. Idag är ca 10 band/40 musiker involverade i verksamheten. Fiasko har hittills producerat 19 CD och arrangerar även konserter. Framtida planer inkluderar en årlig festival i Helsingfors. Fiasko är även en del i ZOOM, ett europeiskt nätverk för olika oberoende jazzkollektiv. www.fiaskorecords.com